O nas

Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne jest wydawane od początku roku 1998. Jest pismem służącym do dokumentowania dorobku naukowego oraz do wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań ekonomicznych, teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej, regionalnej i społecznej, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego. Intencją redakcji jest stworzenie pluralistycznego forum dyskusyjnego nad problemami ekonomicznymi.

Optimum. Studia Ekonomiczne jest czasopismem ogólnopolskim, w którym drukują autorzy z ośrodków akademickich z kraju i ze świata. Publikowane są artykuły, raporty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa  Artykuły opublikowane są dostępne w wersji on-line na stronie internetowej czasopisma. Wersja papierowa czasopisma jest tożsama z wersją on-line.

Wszystkie artykuły publikowane w Optimum. Studia Ekonomiczne są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które są opisane w zakładce „Recenzowanie”.

Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej.

Czasopismo jest indeksowane przez:

Czasopismo uzyskało 10 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r.

ISSN: 1506-7637

Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne realizuje projekt pt. Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne - zadanie finansowane w ramach umowy nr 548/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne w okresie 01.06.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt pt. Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy nr 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

 

Logo MNiSW

 

Script logo